การให้อาหารสุกร

   หมูจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เล็กที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วประเทศ ปัจจุบันหมูที่เลี้ยงกันกันส่วนใหญ่เป็นหมูพันธุ์ผสมและสุกรพื้นเมือง สำหรับอาหารหมูหลุมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กันคือ เตรียมอาหารแบบพื้นบ้าน ใช้อาหารสำเร็จรูป และชื้อหัวอาหารและส่วนประกอบที่เตรียมเองชึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและหมูมีการเจริญเติบโตไม่แพ้อาหารสำเร็จรูป ซึ่งมีวิธีการเตรียมคือ
หมูจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เล็กที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วประเทศ ปัจจุบันหมูที่เลี้ยงกันกันส่วนใหญ่เป็นหมูพันธุ์ผสมและสุกรพื้นเมือง สำหรับอาหารหมูหลุมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กันคือ เตรียมอาหารแบบพื้นบ้าน ใช้อาหารสำเร็จรูป และชื้อหัวอาหารและส่วนประกอบที่เตรียมเองชึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและหมูมีการเจริญเติบโตไม่แพ้อาหารสำเร็จรูป ซึ่งมีวิธีการเตรียมคือ

สูตรที่1 ส่วนประกอบ

๑.รำ ๙๐ กิโลกรัม ๑๔ บาท ๑๒๖๐ บาท

๒.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๔๐ กิโลกรัม ๑๓ บาท ๕๒๐ บาท

๓.ปลาบ่น ๕ กิโลกรัม ๓๘ บาท ๑๕๒ บาท

๔.กากถั่วเหลืองป่น ๕ กิโลกรัม ๑๒ บาท ๖๐ บาท

รวม ๑๕๐ กิโลกรัม ๑๙๙๒ บาท

(เฉลี่ย กิโลกรัมละ ๑๓.๒๘ บาท)

สูตรที่ ๒ ส่วนประกอบ

๑.วัสดุเหลือใช้การเกษตร ๑๐๐ กิโลกรัม

๒.น้ำตาลทรายแดง ๔ กิโลกรัม

๓.เกลือ ๑ กิโลกรัม

รวม ๑๐๕ กิโลกรัม

(เฉลี่ย กิโลกรัมละ ๒ บาท)

คลุกผสมกันหมักทิ้งไว้ ๗ วัน จึงเอาออกมาผสมอาหารส่วนที่ ๑ ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑

ส่วนที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัมเป็นเงิน ๑๓๐๐ บาท

ส่วนที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัมเป็นเงิน ๒๐๐ บาท

รวม ๒๐๐ กิโลกรัม รวม ๑๕๐๐ บาท

(เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๗.๖๐ บาทเท่านั้น)