สุกรพันธุ์เปียแตรง

เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมาก ไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ดูรอค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการเคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอากาช็อคและตายได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์ุเปียแตรงให้กรมปศุสัตว์จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากยีนเครียดมีความทนต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมันบางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ลักษณะประจำพันธุ์

สี ขาวดำ พื้นสีขาว มีจุดดำใหญ่กระจายทั่วตัว ตรงกลางจุดเป็นสีดำีเข้ม มีทั้งขนและผิวหนังสีดำ แต่ตรงขอบรอบจุดดำสีขนเป็นสีขาวทำให้ดูเหมือนมีวงแหวนสีเทาล้อมรอบ
หูตั้ง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา หลังกว้างเป็นร่อง และมีกล้ามเนื้อเป็นมัดชัดเจน
สมรรถภาพการผลิต

อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 780 กรัมต่อวัน
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.50
ความหนาไขมันสันหลัง 0.80 เซนติเมตร
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน 40 ตารางเซนติเมตร
การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรขุนที่มีคุณภาพซากดี
ใช้ ผสมกับสุกรพันธุ์ดูรอค เพื่อทำเป็นสุกรพ่อพันธุ์สองสาย (ดูร็อค-เปียแตรง) สำหรับเป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร ขุน
ใช้ ผสมกับสุกรพันธุ์ที่มีสีดำ เช่น สุกรเหมยซาน สุกรพื้นเมือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากลูกที่เกิดส่วนใหญ่จะมีสีดำ มีการนำไปใช้ในโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะ

จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากถ้าเป็นสุกรที่มียีนที่ไวต่อความเครียด อาจเกิดอาการช็อคและตายได้ง่าย

Please follow and like us:
0